Praktijkreglement

Beroepsethiek en kwalificaties

Als GZ-psycholoog van Praktijk Pruymboom ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging Van Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en werk volgens de beroepsethische regels van de LVVP (zie ook beroepscode voor psychologen http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-beroepscode.html). Deze beroepsvereniging heeft strenge eisen ten aanzien van de deskundigheid en kwaliteit van aangesloten psychologen. Daarnaast beschik ik over Wet BIG registratie. Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Praktijk Pruymboom heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut voor 2017 (pdf). Tevens is de praktijk in 2022 gevisiteerd door LVVP.

Uw rechten en plichten

Als cliënt heeft u recht op een goede behandeling, een duidelijk behandelplan, voldoende informatie en een second opinion. U heeft ook recht op inzage in uw dossier, privacy en inspraak. Daarnaast heeft u ook plichten. Praktijk Pruymboom vraagt cliënten voor de Generalistische basis GGZ bij het eerste gesprek een verwijzing van de huisarts mee te brengen, waarop duidelijk naam van huisarts en AGB-code huisarts, NAW, verzekeringsnummer, BSN, vermoeden van DSM stoornis, korte omschrijving van de klachten, datum voor aanvang eerste gesprek, is vermeld. Verder is de praktijk wettelijk verplicht om naar legitimatie te vragen. Indien cliënt hier niet expliciet bezwaar tegen maakt, wordt er teruggerapporteerd naar de verwijzend huisarts.

Als u klachten heeft over de behandeling of de bejegening door mij, kunt u die in eerste instantie het beste met mij zelf bespreken. Als het niet lukt om de problemen samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten). Voor meer informatie wat betreft de beroepscode en klachtenreglement kunt u ook de website van de LVVP raadplegen.

Privacystatement 

Praktijk Pruymboom, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34332267, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Evelyne Pruymboom met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Pruymboom persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Praktijk Pruymboom;
 3. bezoekers van www.praktijkpruymboom.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk Pruymboom;
 5. alle overige personen die met Praktijk Pruymboom contact opnemen of van wie Praktijk Pruymboom persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 6. (potentiele) supervisanten;
 7. (potentiele) coachee;
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Pruymboom verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Pruymboom zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. met schriftelijke toestemming van betrokkene kunnen video-opnames tijdens sessies ten behoeve van studiedoeleinden worden gemaakt
 5. toepassingen voor e-health.
 1. Doeleinden verwerking

Praktijk Pruymboom verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijkpruymboom.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 1. Rechtsgrond

Praktijk Pruymboom verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Praktijk Pruymboom kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Evelyne Pruymboom persoonsgegevens verwerken. Praktijk Pruymboom sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Pruymboom deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Pruymboom deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Praktijk Pruymboom geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Pruymboom ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Praktijk Pruymboom bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Pruymboom hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 4. gegevens supervisanten en coachee na afronding van opleiding en of overeenkomst worden na vijf jaar vernietigd.
 1. Wijzigingen privacystatement

Praktijk Pruymboom kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Pruymboom gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk Pruymboom te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Evelyne Pruymboom door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkpruymboom.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Pruymboom persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Evelyne Pruymboom door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkpruymboom.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).