Informatie voor verwijzers

Voor een optimale samenwerking wil ik u graag informeren over de veranderingen in de GGZ sinds 2014. Hier vindt u een overzichtelijke verwijskaart om de verwijzingen naar de GGZ te vergemakkelijken.

In het kort wordt beschreven welke stoornissen bij de zorgverzekering vergoed worden, welke zorgproducten er zijn in de Basis generalistische geestelijke gezondheidszorg (GB GGZ) en wanneer er  doorverwezen moet worden naar de Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (G GGZ). Ook vindt u hier de eisen van de verzekeraar waaraan een verwijsbrief naar de GGZ moet voldoen.

Tevens treft u een overzicht van de stoornissen die wel en de stoornissen en psychische problemen die niet worden vergoed door de verzekeraars. Psychologen in de GB GGZ behandelen ook onverzekerde zorg. De factuur gaat naar de cliënt. Er zijn aanvullende zorgpakketten die een aantal stoornissen wel vergoeden. De cliënt kan dat terug vinden in de polisvoorwaarden.

Belangrijke punten:

 • Behandelingen in de GB GGZ of in de G GGZ vallen onder het eigen risico. Dit bedraagt dit jaar €385.-
 • Behandeling door de huisarts of POH-GGZ valt buiten het eigen risico.
 • Verwijzing moet altijd gedaan worden door de huisarts of bedrijfsarts.
 • Cliënten hebben vrijheid van artsenkeuze en dat geldt ook voor het kiezen van een psycholoog of psychiater.
 • Wanneer er een nieuw zorgproduct moet worden aangemaakt binnen de GB GGZ of cliënt heeft G GGZ-zorg nodig, dan dient er een nieuwe verwijsbrief uitgeschreven te worden.
 • De voorwaarden die in dit overzicht staan, gelden ook voor psychologen die geen contracten hebben met verzekeraars en waarbij cliënten aanspraak kunnen maken op de restitutiepolis.

Verwijskaart GGZ

Huisarts/POH-GGZ:
Psychische klachten (bv. aanpassingsstoornis), geen DSM-diagnose, preventie en terugvalpreventie.

Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GB GGZ):
In de GB GGZ wordt lichte tot matige problematiek behandeld. Er zijn vier mogelijkheden voor wat betreft behandeling:

 1. GB GGZ Kort
 2. GB GGZ Middel
 3. GB GGZ Intensief
 4. GB GGZ Chronisch

Er bestaat ook een zorgproduct Onvolledig Behandeltraject. Het gaat hier om de diagnostiekfase. Als uit deze fase blijkt dat ik geen passend behandelaanbod kan bieden of dat het niet om verzekerde zorg gaat, wordt deze diagnostiekfase in ieder geval vergoed.

Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt cliënt in een van deze vier producten behandeld. De indicatie wordt in de GB GGZ gedaan.

Mocht blijken dat er geen sprake is van een DSM stoornis, dan kan de cliënt ervoor kiezen de kosten zelf te betalen. Daarvoor hanteer ik een tarievensysteem naar inkomen. Als de cliënt dit niet wil of kan betalen, zal cliënt worden terugverwezen naar de huisarts.

Bij terugval na afsluiting van de behandeling kan een cliënt zich met een nieuwe verwijsbrief opnieuw bij de praktijk aanmelden.

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (G GGZ):
In de G GGZ worden cliënten met een hoog risico en/of zeer complexe aandoeningen behandeld. Bijvoorbeeld suïcidaliteit, middelenverslaving, schizofrenie, psychoses en  persoonlijkheidsstoornissen.

Verwijsbrief naar de BG-GGZ moet voldoen aan:

 • Naam huisarts en AGB-zorgverlenerscode huisarts
 • Datum verwijzing voor aanvang behandeling psycholoog
 • NAW, Verzekeringsnummer en BSN
 • Vermoeden van DSM diagnose (diagnose hoeft niet gesteld te worden)
 • Korte omschrijving klachten

Verzekerde zorg bij DSM-stoornis, behandeling van:

 • Stemmingsstoornissen: Depressie (eenmalig of recidiverend), Dysthyme stoornis
 • Angststoornissen: Paniekstoornis (met of zonder agorafobie), Agorafobie (zonder paniekstoornis), Sociale fobie, Obsessief-compulsieve stoornis, Gegeneraliseerde angststoornis
 • Posttraumatische stress-stoornis en Acute stress-stoornis
 • Somatoforme stoornissen: Hypochondrie, Somatisatiestoornis, Pijnstoornis en Ongedifferentieerde somatoforme stoornis, Stoornis in de lichaamsbeleving
 • Eetstoornissen: Anorexia nervosa (lichtere vorm), Boulimia Nervosa (lichtere vorm)
 • Persoonlijkheidsstoornissen 

Onverzekerde zorg:

 • Aanpassingsstoornissen*
 • Relatie- en gezinsproblemen*
 • Seksuele problemen
 • Slaapproblemen
 • Werk gerelateerde problemen *
 • Problematische gebruik van alcohol, drugs of eten
 • Levensfaseproblematiek
 • Psychosociale problematiek
 • Existentiële problematiek
 • Eetstoornis NAO, waaronder Obesitas
 • Verstoorde rouw*

* in aanvullende pakketten wordt dit door sommige verzekeraars vergoed